Overzicht van mailboxen met specifiek e-maildomein

Voer het volgende commando uit:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select-Object Name, PrimarySMTPAddress, @{Name=”EmailAddresses”;Expression={$_.EmailAddresses -cmatch “smtp”}} | Where-Object {($_.PrimarySMTPAddress -like “*domain3.nl*”) -or ($_.EmailAddresses -like “*domain3.nl*”)} > mailboxes.txt

De uitkomst van het commando wordt weggeschreven in het bestand “mailboxes.txt”